RENEWABLE ENERGY AND LOW CARBON GROWTH

ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดทำแผนนโยบายพลังงาน "ระดับภาค" เกิดขึ้น

โดย CMU-SPP
10.06.2019
173 views 0 shares

ครั้งแรกของประเทศไทย ที่ได้มีการจัดทำแผนนโยบายพลังงาน "ระดับภาค" เกิดขึ้น

งานประชุม สรุปผลโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับจังหวัด เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ การพัฒนาระดับภาค ปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน กรุงเทพมหานครฯ

โดยผสานความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดทำ Focus Group เพื่อจัดทำแผนพลังงานระดับภาค เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

CONNECT WITH US