NEWS & EVENTS


NEWS

รับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัยในโครงการศึกษาเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว และไบโอมีเทน เพื่อทดแทนนำ้มันเตา ถ่านหิน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง Email การสมัครมาที่ spp@cmu.ac.th และ cc: chirada.na@cmu.ac.th โดยแนบ CV และ/หรือ Video แนะน าตนเองพร้อมน าเสนอทักษะต่าง ๆ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

November 09, 2018

Read More

NEWS

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ (ด้านประสานงาน)

ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

November 01, 2018

Read More

NEWS

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เป็นพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ (ด้านประสานงาน)

ประกาศ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

October 24, 2018

Read More