NEWS & EVENTS


NEWS

ประกาศ!! รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ให้เข้ามารายงานตัว ในวันที่ 24 กันยายน 2561

สำหรับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้ามารายงานตัว และ ลูกจ้างชั่วคราวภายใต้การทำงานกำกับดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เข้ามารายงานตัว ในวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ Receptin Hall ชั้น 1 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่)

September 12, 2018

Read More

NEWS

Student Research Assistant Position at School of Public Policy, Chiang Mai University , Call for Applications

ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยนักวิจัย ภายใต้การทำงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

September 06, 2018

Read More

NEWS

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๐๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ภายใต้การทำงานกำกับดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาเรื่องเมืองและนโยบายสาธารณะ สังกัดสถาบันนโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

September 04, 2018

Read More