ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย

ประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์