INNOVATION INDEX FOR INCLUSIVE, SUSTAINABLE, AND CONNECTED CITY.

  แม้ว่าดัชนีวัดนวัตกรรมจะมีอยู่จำนวนมากในโลก ทว่าดัชนีส่วนใหญ่วัดนวัตกรรมในระดับประเทศ (country lens) ซึ่งไม่สามารถบอกได้ว่านวัตกรรมนั้นเกิดขึ้นที่จุด (spot) ไหน หรือเมื่อวัดที่ระดับเมืองก็มักเน้นวัดที่บทบาทของภาคส่วนต่างๆ แบบแยกส่วน ยิ่งไปกว่านั้น ดัชนีที่มีอยู่มักมีแนวคิดที่เน้นว่านวัตกรรมคือการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้างสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทว่า ยังขาดการให้ความสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คนในสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เพื่อขจัดช่องว่างดังกล่าว สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้พัฒนาดัชนีทางเลือก (alternative index) ขึ้น ในชื่อ ‘ดัชนีวัดศักยภาพเมือง ในการเป็นเมืองนวัตกรรมที่ใส่ใจมิติความทั่วถึง ยั่งยืน  และ เชื่อมโยง (INNOVATION INDEX FOR INCLUSIVE, SUSTAINABLE, AND CONNECTED CITY) หรือ ISC  โดยมุ่งวัดศักยภาพในการพัฒนานวัตกรรมในระดับ ‘เมือง’ (city lens) เพราะเล็งเห็นว่า ทุกวันนี้มิใช่ ‘ประเทศ’ ทว่าเป็น ‘เมือง’ (cities not countries) … Continue reading INNOVATION INDEX FOR INCLUSIVE, SUSTAINABLE, AND CONNECTED CITY.