สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
ดังนั้น เพื่อระลึกถึงวันที่ 14 ตุลาคม ปี 2516 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางการเมืองในประวัติศาสตร์ไทย สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศเป็นวันหยุดของสถาบันฯ อย่างไม่เป็นทางการ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานได้มีเวลาเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ทางการเมืองของประเทศไทย