“Fifty shades of us” ซึ่งเป็นการประยุกต์ “Q-methodology” มาสู่การสร้างเกมเพื่อรู้จักตัวเอง (new self-reflection game) และมองเห็นความหลากหลายของผู้คนที่อยู่ร่วมกันในสังคม โดยเฉพาะมุมมองที่เชื่อมโยงกับนโยบายสาธารณะ