Procurement / งานพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ไม่มี

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

– ไม่มี

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

– ไม่มี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี