การตรวจระบบและกลไกการทำงานต่างๆ ภายในนโยบาย (Policy check up) ที่เน้นไปที่การวิเคราะห์เอกสารทางนโยบายต่างๆ (policy documents) ไม่ว่าจะเป็นการหา Missing jigsaws ผ่านการวิเคราะห์ช่องว่างของระบบและกลไกจากคำสั่งหรือประกาศต่างๆ การถอดรหัสความซ้ำซ้อนและไม่เป็นเนื้อเดียวกันของนโยบายและบริการสาธารณะ (policy coherence) จากระเบียบหรือแผนยุทธศาสตร์ต่างๆ หรือแม้แต่การทำ Fact checking