เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูล สารสนเทศและการสื่อสารในการเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และ ลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่มประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น Smart City เป็นโครงการที่หลายๆ เมืองทั่วโลก พยายามพัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยี มาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะทำให้เมืองที่สะดวกสบายเหมือนในฝัน
เกิดขึ้นได้จริง เชียงใหม่พร้อมขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองอัจฉริยะ โดยการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสร้าง การชี้วัดผลสำเร็จของการดำเนินงานและการวัดผลการดำเนินงานอย่างเป็นแบบแผน เพื่อให้การพัฒนา มีรูปแบบและผลสัมฤทธิ์ที่หวัง อันเป็นการขับเคลื่อนเชียงใหม่ให้เป็นนครแห่งชีวิตและความมั่งคั่งอย่างแท้จริง