“ปัจจุบันนี้สถานการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ

อย่างหนักจากสถานการณ์โรคระบาด ซึ่งหากพิจารณาจากมวลรวม

ในประเทศ (GDP) ที่มีสัดส่วนของธุรกิจท่องเที่ยว โดยอ้างอิงตัวเลข

ตามรายงานของสภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก พบว่า

ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส

COVID-19 มากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก คือ ประเทศไทย โดย

คิดเป็นร้อยละ 22 ของ GDP ของประเทศไทย (สยามรัฐออนไลน์,

2563) สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ภาคอุตสาหกรรมการเดินทางและ

การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก ส่งผลให้ธุรกิจการเงินและการท่องเที่ยว

เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจสายการบิน เครือโรงแรม บริษัท

ทัวร์ ไปจนถึงกลุ่มผู้ประกอบทั้งรายใหญ่ และรายย่อย ต่างได้รับ

ผลกระทบอย่างหนัก”

 

จึงเป็นที่มาของการกำหนดโจทย์ประเด็นเรื่อง Future of Traveling: อนาคตการเดินทางท่องเที่ยว ในการทำ foresight workshop ในรูปแบบ online ในครั้งนี้

“ประเด็นที่ค้นพบจากมุมมองอนาคตการเดินทางท่องเที่ยว”

จากสี่ฉากทัศน์ในการจัดฝึกอบรมเรื่องการมองอนาคต เชิงกลยุทธ์ในประเด็นหัวข้อ Future of Travelling การเดินทาง และการท่องเที่ยว

พบว่า มี 3 ประเด็นหลักที่เห็นได้ชัดจากการ พูดคุยปรึกษาหารือและสรุปวิเคราะห์แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

1.ความเหลื่อมล้ำในด้านการท่องเที่ยว

2.สถานการณ์โรคระบาดกับการท่องเที่ยว

3.อนาคตการเดินทางและท่องเที่ยวในอีก 10 ปีข้างหน้า

 

หากพิจารณาดูแล้วความสำคัญเหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างไรในสภาวะการณ์ช่วง COVID-19 ที่ผ่านมา

สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาฉบับเต็ม พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้ที่นี่  Policy Brief Future of Traveling