มหาวิทยาลัยในปัจจุบัน

เปรียบเสมือนเป็นธุรกิจประเภทหนึ่ง มีการแย่งลูกค้าซึ่งก็คือนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อ มีการแข่งขัน ระหว่างมหาวิทยาลัยสูงเพื่อให้ได้นักศึกษาตามคุณสมบัติที่แต่ละคณะ แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด จำนวนสถานศึกษามีมากกว่าความ ต้องการของนักศึกษา ทำให้นักศึกษามีทางเลือกในการศึกษา มากขึ้น และมีช่องทางการศึกษาที่หลากหลาย

ค่านิยม ความเชื่อต่างๆ ที่ว่าการเรียนระดับอุดมศึกษาแล้วชีวิต จะประสบความสำเร็จ จบไปแล้วจะสบาย

ระบบอำนาจนิยมของวัฒนธรรมไทย ยังคงมีอิทธิพลต่อ จิตใจที่ส่งผลให้นักศึกษามีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตาม ที่สังคมกำหนดไว้

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนไป จำนวนประชากรในอนาคต ที่มีแนวโน้มลดลง อัตราการเกิดน้อยกว่าที่ควรจะเป็น แนวโน้ม ปริมาณคนที่จะศึกษาต่อปริญญาตรีลดลง ค่าครองชีพจะสูงขึ้น ครอบครัวจะเริ่มเป็นครอบครัวเดี่ยว เน้นการมีบุตรน้อย เนื่องจาก มีความกดดันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป

ลักษณะโดยรวมของเด็กรุ่นใหม่ (Generation) คือกลุ่มที่ เกิดหลังปี พ.ศ.2540 หรือที่เรียกว่า Generation Z ซึ่งเกิดมา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นสังคมดิจิตัลติดต่อสื่อสารแบบ ระบบไร้สาย ติดสังคมออนไลน์ ทำให้มีพฤติกรรมเด่นของกลุ่มนี้ ติดความรวดเร็ว ง่ายสบาย รอไม่เป็น ไม่ชอบความลำบาก จะมีความจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งสั้น คุณสมบัติและคุณภาพของ นักเรียนจะลดลง แต่มีความสนใจและความเชี่ยวชาญหลากหลาย มากขึ้น

หน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ ปัจจุบันในมหาวิทยาลัย ไม่ได้มีเพียงแค่การสอน แต่มีภาระงานด้านอื่นจนทำให้ไม่สามารถ ใช้ศักยภาพในการสอนได้เต็มที่ สวัสดิการของอาชีพอาจารย์ คนมีความสามารถมาทำงาน ในสายงานนี้ คุณภาพบุคลากรลดลง การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว ทำให้เน้นผลผลิตในเชิงปริมาณมากกว่าคุณภาพ

STEM workforce สหวิทยาการได้แก่การรวม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้นให้สามารถ นำความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาได้จริง รู้จักคิด ตั้งคำถาม วิเคราะห์ และนำไปแก้ไขปัญหา

Critical Thinking ทักษะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะในการใช้เหตุผลและการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสารและ ทักษะที่ไม่ใช่ทักษะเชิงเทคนิค

BCG Economy โมเดลเศรษฐกิจที่รัฐบาลประกาศออกมาเมื่อ สองปีก่อน BCG Economy (Bio-Green and Circular Economy) แต่กำลังผลักดันโดยออกแบบโมเดลให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม สี่ชนิดที่มีลักษณะเป็น S-curve

สิ่งต่างๆเหล่านี้ คืออะไร เกี่ยวข้องและส่งผลอย่างไรต่ออนาคตอุดมศึกษาของไทยในอีก 10 ปีข้างหน้า

สามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม และฉากทัศน์ทั้ง 4 แห่งอนาคตอุดมศึกษาไทยได้ที่นี่

Policy Brief: Foresight Training Future of Higher Education