“ด้วยสถานการณ์ Covid-19 กลุ่มคนที่มีความชำนาญทางด้านดิจิทัลน้อยกว่าจะเสี่ยงในการถูกกีดกันออกไป เนื่องจากความว่องไวของเทคโนโลยีในทุกแห่งหน ซึ่งหากคุณมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยี และสามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้ คุณจะสามารถอยู่ได้อย่างดี แต่ถ้าคุณอยู่ในกลุ่มผู้ขาดโอกาส โดยที่ไม่ได้มีความรู้เชิงดิจิทัลมากนัก อีกทั้งยังขาดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต คุณก็จะถูกกีดกันออกอย่างสิ้นเชิง ซึ่งนี่ทำให้ความไม่เท่าเทียมนั้นมันเผยตัวตนออกมาอย่างเด่นชัดมากขึ้น”
.
คำพูดข้างต้นถูกกล่าวขึ้นโดย Lawrence Wong บุคคลผู้มีความสำคัญในการกำหนดทิศทางหลักของนโยบายการศึกษาในสิงคโปร์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสิงค์โปร์คนปัจจุบัน ในงาน Singapore Technology Endowment Programme (STEP) Youth Regional Affairs Dialogue 2021 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technology University: NTU)
.
Wong ได้มี Policy message ข้างต้นแก่นักศึกษาผู้เข้าร่วมงาน STEP Youth Regional Affairs Dialogue 2021 โดยได้สะท้อนถึงแนวโน้มของโลกหลังการระบาดของโควิด 19 (Post Covid-19 world) ซึ่งเป็นการส่งสารให้ผู้คนเกิดความกระเตื้องในการพัฒนาทักษะเชิงเทคโนโลยี และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีทักษะเชิง IT อีกทั้งยังแบ่งให้เห็นถึงผลลัพธ์ของการขาดซึ่งความรู้ความเข้าใจของการใช้สื่อในแง่ของการปรับตัวไม่ทันในโลกดิจิทัลที่จำเป็นต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ
.
สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจจาก speech ของ Wong คือการชี้ให้ทราบถึงความสำคัญของการเข้าถึงเทคโนลียีพื้นฐาน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต เป็นต้น โดย Lawrence Wong ยังได้ทำการโยงสถานการณ์การเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานกับปัญหาของความเหลื่อมล้ำทางรายได้ (income inequality) เพื่อแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมในโครงสร้างสังคมปัจจุบัน ซี่งเป็นข้อความที่มีความเห็นอกเห็นใจซ่อนอยู่ข้างใน กล่าวคือนับเป็นตัวอย่างของ “Empathetic speech”
.
ทั้งนี้ กระทรวงการศึกษาของสิงค์โปร์ได้มีความพยายามในการออกนโยบายการศึกษาเพื่อให้นักเรียน และนักศึกษาทุกคนสามารถเรียนในโรงเรียน (on-site) อย่างปลอดภัย อาทิ การจัดที่นั่งเว้นระยะห่าง การตรวจวัดสุขภาพก่อนเข้าโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ ทางรัฐบาลสิงคโปร์ยังได้ออกมาตราการลดราคาอุปกรณ์เทคโนโลยีการเรียนรู้เพื่อเอื้อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเครื่องมือ IT สำหรับการเรียนรู้ โดยกระทรวงการศึกษาได้วางแผนจัดหาโน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์การเรียนรู้ และแพ๊คเก็จอินเทอร์เน็ต Edusaver อีกทั้งยังสนุบสนุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน และนักศึกษากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น
.
จากการออกแบบนโยบายการศึกษาที่ครอบคลุม และความเห็นอกเห็นใจประชาชนทุกกลุ่ม ประกอบกับการเป็นที่ยอมรับในวงกว้างถึงความจริงจังในการทำงาน และความมีมนุษยสัมพันธ์ที่อบอุ่น Lawrence Wong จึงถูกจับตาในฐานะที่อาจจะมีโอกาสเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์ต่อไปในอนาคต