การตรวจสุขภาพจิต นั่นคือสแกนอารมณ์ความรู้สึกของสังคม (Social moods scanning) ไม่ว่าจะเป็นความวิตกกังวล ความหวัง เสียงบ่นถึงรัฐบาล หรือแม้แต่มุมมองต่อประเด็นปัญหาต่างๆ