ตลาดนัดนโยบาย (Policy Market) ครั้งที่ 1 : ทางเลือกนโยบายพลังงาน สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาด้านนโยบายสาธารณะและเป็นสถาบันคลังสมองที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความรู้ร่วมกัน (Co-creation of knowledge) ได้จัดงานตลาดนัดนโยบาย (Policy market) ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทางเลือกนโยบายด้านพลังงาน” ขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2561 ซึ่งผู้เข้าร่วมได้แก่ตัวแทนพรรคการเมือง นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และผู้คนที่มาร่วมเสนอขายไอเดีย ร่วมเรียนรู้ และร่วมวิพากษ์วิจารณ์ทางเลือกต่างๆ ในด้านนโยบายพลังงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยในวันงาน ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาและภารกิจหลักของสถาบันฯและการจัดงานต่อ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นได้มีกิจกรรมร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความเห็นผ่านนวัตกรรม อาทิ การเล่นเกมส์เกี่ยวกับการใช้พลังงานทั้งไทยและต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์ และการร่วมเรียนรู้ทางเลือกนโยบายพลังงานต่างๆ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาคผ่านการชมวีดีทัศน์

จากนั้นเป็น “การอภิปรายและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายพลังงาน (Policy dialogue)” ระหว่างตัวแทนพรรคการเมือง ในหัวข้อ “นโยบายพลังงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่สามารถตอบโจทย์ความมั่นคงด้านพลังงาน มีราคาที่ประชาชนสามารถจ่ายได้ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดย คุณพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย และคุณเกียรติ สิทธิอมร อดีตผู้แทนการค้าไทย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และต่อด้วยการนำเสนอกรณีตัวอย่าง “การส่งเสริมการพึ่งตนเองทางพลังงานระดับชุมชน” โดยคุณคมสัน หุตะแพทย์ จากมูลนิธิศูนย์สื่อเพื่อการพัฒนา ซึ่งช่วยเติมเต็มการพัฒนาด้านพลังงานด้วยทางเลือกนโยบายที่เป็นไปได้ในระดับจุลภาค ก่อนที่งานจะทิ้งทายด้วยการเปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

นับว่ากิจกรรมตลาดนัดนโยบายครั้งนี้เป็นแบบอย่างของการเปิดพื้นที่การเรียนรู้ทางนโยบายแบบใหม่ (New policy learning platform) ที่ใส่ใจการร่วมกันขบคิดทางเลือกนโยบายทั้งที่สร้างสรรค์และก้าวหน้า (Progressive) ที่เปิดให้เห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ (Innovative) และที่ทั่วถึง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือนับรวมผู้คนในมุมต่างๆ ของสังคม (Inclusive) ซึ่งถือเป็น DNA ของสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งนี้