A one-month long arts and technology un-conference in Chiang Mai, Thailand exploring critical design practices in disaster risk management, collaborative technology production, hacking and art. The Understanding Risk platform fosters collaboration across disciplines, practices and geographies. Join local and international risk experts, artists, interaction designers, technologists, policy-makers (and more) for 1 to 4 weeks of intensive collaboration. Co-design, test and produce new ideas, analysis tools, sensing technologies, artistic pieces and communication products to address complex issues of urban flooding.

An art & science fair showcasing the work developed during the Urban Flood lab, a month-long un-conference exploring critical design practices in disaster risk management of urban flooding: collaborative technology production, policy, mapping, geospatial technology, nature-based solutions, hacking, risk communications and art. Featuring "a city dialogue" installation by the CMU School of Public Policy.

The Chiang Mai Field Lab จะเป็นไปตามรูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยผู้เข้าร่วมของ“ กิจกรรมเปิด” หรือไม่มีการกำหนดตายตัว กิจกรรมเปิดได้รับการออกแบบเพื่อให้ความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับผู้เข้าร่วมในการพัฒนาโครงการทำงานร่วมกับ ผู้เข้าร่วมอื่น ๆ หรือทดสอบด้วยแนวคิดใหม่ ในแต่ละสัปดาห์มีหัวข้อที่แนะนำหลายประการ แต่ผู้เข้าร่วมจะได้รับการสนับสนุนให้นำโครงการของตัวเองไปทำงานหรือสนับสนุนงานของผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ

Serious game – help me design my game

เกมสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้สื่อสารหรือจำลองความซับซ้อนของโลกแห่งความเสี่ยงหลายกลุ่มจะทำงานเพื่อพัฒนาและ/หรือทดสอบเกมกระดานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาธรรมชาติที่เกิดจากน้ำท่วมหมอกควันและการวางแผนสำหรับเหตุการณ์ที่รุนแรง เป้าหมายของกิจกรรมนี้คือการสร้างความสามารถในการแต่งงานกับทักษะการออกแบบเกมเพื่อทักษะการออกแบบนโยบายเกมเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู้นโยบายการออกแบบนโยบายและการพิจารณานโยบายเรามุ่งมั่นที่จะสร้างเกมที่จริงจังสำหรับลูกค้าและชุมชนนโยบายในวงกว้างเราจะสร้างเกมเล่นเกมและเรียนรู้วิธีปรับปรุงเกมโดยเฉพาะ โดยโครงร่างของกิจกรรมประกอบด้วย

Empathy learning stage – เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับ "Engine" สำหรับการออกแบบเกม

โดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการวางแนวทางและความมุ่งหมายของเกมศึกษาความรู้สึกและอารมณ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหมอกควันหรือมลพิษทางอากาศ ในกระบวนการภาคปฏิบัติ มีการระดมสมองกลไกของเกมกฎวัตถุประสงค์ตัวละคร ฯลฯ เราจะปรับการคิดของระบบ เพิ่มปัจจัยความสัมพันธ์ผู้เล่น รวมถึงการพัฒนากลไกในการเข้าใจ เรียนรู้ ต่อรอง ความร่วมมือ แล้เงื่อนไขอื่นๆที่จะสามารถแสดงถึงวัตถุประสงค์ที่ผู้เล่นจะได้รับ ทั้งในมิติของนโยบายการจัดการ และอื่นๆ

City Alliance Dialogue : 3D topographical display for projection of Chiang Mai

การแสดงภาพภูมิประเทศ 3 มิติของเมืองเชียงใหม่จะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ การสร้างหน้าจอจะเริ่มก่อนเหตุการณ์ แต่จะดำเนินต่อไปตามที่ต้องการ จากนั้นจอแสดงผลนี้จะใช้เป็นตารางการฉายสำหรับเลเยอร์ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ต่างๆ แบบจำลอง 3 มิติจะใช้ในการเห็นภาพและกำหนดประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสำหรับเมืองเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลและโมเดลน้ำท่วมในเมืองจะปรากฏขึ้นเป็นเลเยอร์ที่ฉายลงบนจอแสดงผล ผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในการสร้างแนวคิดระดมสมองพัฒนาและแก้ไขปัญหาการแสดงข้อมูลบนสื่อภูมิประเทศ 3 มิติ นอกจากนี้ยังมีการสำรวจและพัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับวิธีการทำให้ระบบโต้ตอบและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารความเสี่ยงโดยใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคชุมชนในการร่วมหารือและสร้างกระบวนการวิพากย์และพัฒนาเมืองไปพร้อมๆกัน

A City Dialogue

เป็นการนำเสนอรูปแบบนิทรรศการแบบสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าร่วมโดยมีพื้นฐานคิดจากการที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมนิทรรศการได้แสดงออกถึงความคิดความรู้สึกสัมผัสรวมถึงมุมมองต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมืองที่ตนอาศัยอยู่โดยการแสดงออกซึ่งมุมมองความคิดความรู้สึกดังกล่าวนั้นสามารถแสดงออกผ่านมิติต่างๆที่นิทรรศการได้กำหนดไว้ 3 ส่วนด้วยกันได้แก่

ส่วนที่ 1 ส่วนของการเขียนข้อความเพื่อแสดงออกถึงมุมมองความคิดเห็นข้อดีข้อเสียรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ตนเองมีต่อเมืองโดยในกระบวนการดังกล่าวจะเป็นการรวบรวมนำข้อมูลที่ได้จากการเขียนนำมารวบรวมจัดหมวดหมู่ วิเคราะห์และนำไปออกแบบเป็นปัจจัยวิเคราะห์ Driving force cardสำหรับกระบวนการการฉายภาพอนาคตต่อไป

ส่วนที่ 2 เป็นการแสดงออกในด้านความรู้สึกนึกคิดผ่านงานศิลปะที่จะช่วยดึงเอาความรู้สึกในส่วนที่ไม่สามารถบรรยายหรือเขียนออกมาเป็นข้อความออกมาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำความเข้าใจความรู้สึกในเบื้องลึกของคนและทัศนคติที่มีต่อเมือง

ส่วนที่ 3 คือการบันทึกวีดีโอและพูดสั้นๆเกี่ยวกับโจทย์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับเมืองอันจะเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกความคิดข้อคิดเห็นต่างๆที่จะถูกบันทึกในรูปแบบของวิดีโออันจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรวบรวมเสียงของประชาชนในการนำมาวิเคราะห์แง่มุมผ่านเรื่องราวที่แต่ละคนได้บันทึกไว้ โดยภาพรวมทั้งกิจกรรมดังกล่าวที่แสดงออกผ่านในรูปแบบของนิทรรศการศิลปะถือเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเครื่องมือในการได้มาซึ่งผลลัพธ์สำหรับพัฒนาต่อไปในกระบวนการของนโยบายสาธารณะซึ่งเครื่องมือดังกล่าวถูกออกแบบมาให้เป็นมิตรและมีความน่าสนใจในการเข้าไปร่วมแสดงออกผ่านรูปแบบของนิทรรศการ ซึ่งถือเป็นการทดลองกระบวนการเก็บข้อมูลที่ใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายและถูกออกแบบมาเฉพาะกิจกรรมเพื่อสร้างแรงดึงดูดในการมีส่วนร่วมและขยายผลสู่กระบวนการวิจัยและวางแผนต่อไป