โลกปัจจุบันหมุนรอบตัวเราโดยมี ”Hyperlink” เป็นปัจจัยใหม่ในการดํารงชีวิต เราหาข้อมูลได้รวดเร็ว ง่ายดาย สืบค้นเรื่องราวต่างๆ โดยไม่ต้องพลิกหน้าหนังสือ ติดต่อธุรกิจด้วยความเร็วระดับ Milliseconds สังสรรค์กับครอบครัวและเพื่อนๆ โดยอาจจะไม่ต้องพบหน้ากันจริงๆ ความหมายและหน้าที่ของ Hyperlink นั้นช่างกว้างขวางจนเราอาจจะลืมตั้งคําถามง่ายๆ…ว่าแล้ว Hyperlink นั้นมัน “Link” เราเข้าด้วยกันจริงๆ หรือ? Link เหล่านั้น สามารถ “Connect” พวกเราเข้าด้วยกันได้ไหม? เป็นไปได้ไหม ที่พวกเราจะรู้จักกันจริงๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยน แบ่งปันสังสรรค์ เชื่อมพลังที่พวกเรามีให้กลายเป็นพลังที่แข็งแรงยิ่งขึ้นร่วมผลักดันสังคมโลกให้ดีขึ้น งามขึ้น ยั่งยืนขึ้นอย่างที่เราหวังสร้าง Connection ใหม่ๆ ที่อาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิดไว้และลื่นไหลโดยไม่มี HTTP 404 errors มาขวางทางเราได้ สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Facebook ออกแบบกิจกรรมรูปแบบสร้างสรรค์เพื่อริเริ่มและผลักดันด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายการพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นําหญิงในบริบทของยุคไทยแลนด์ดิจิทัล 4.0 เพื่อสร้างสังคมร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้หญิง เพื่อสนับสนุนการร่วมมือและสร้างการเชื่อมโยง และเพื่อผลักดันให้ทุกคนตระหนักได้ว่าสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้ โดยในงานจะประกอบด้วย 7 กิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ Speed Geeking, Building Our Connected World, Paths for Women Maze, Girls Who Dev Workshop, Social Media Workshop, Abstract Face Art, and Four Boxes และประกอบไปด้วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลักที่เป็นผู้หญิง จากกลุ่มต่างๆได้แก่

  1. สส. หญิงจากทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน (Thought Leadership)
  2. นักธุรกิจหญิง Entrepreneurs (Business Leadership)
  3. นัก Developers หญิง (Tech Leadership)
  4. ผู้นํารุ่นเยาว์ Young Leaders (Youth Leadership)
  5. พระภิกษุณี (Religious Leaders)