เวทีเสวนาการวิเคราะห์นโยบายในประเทศไทย (Symposium on Policy Analysis in Thailand)

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บรรณาธิการชุดตำรา ‘International Library of Policy Analysis’ สำนักพิมพ์ Policy Press และเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 12
ขอเชิญนักวิชาการไทยด้านนโยบายสาธารณะและนักนโยบายในภาคปฏิบัติเข้าร่วมแลกเปลี่ยนใน “เวทีเสวนาการวิเคราะห์นโยบายในประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 13.00 – 16.00 น. ณ The Brick X อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เวทีเสวนานี้มุ่งอภิปรายสถานะของศาสตร์ด้านการวิเคราะห์นโยบายของไทยในปัจจุบัน โดยเน้นถอดรหัสลักษณะสำคัญของนโยบายสาธารณะไทย และทำความเข้าใจช่องว่างระหว่างความเข้าใจของภาควิชาการกับภาคปฏิบัติในการวิเคราะห์นโยบาย การอภิปรายในครั้งนี้จัดเป็นภาษาไทย โดยครอบคลุมถึงประเด็นที่กว้างขวาง นับรวมถึงประวัติศาสตร์ สไตล์ และวิธีการในการวิเคราะห์นโยบายในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมยังสามารถร่วมถกเถียงการวิเคราะห์นโยบายที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ทั้งในและนอกภาครัฐ รวมทั้ง บทบาทของพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มีต่อการวิเคราะห์นโยบายของประเทศ มากไปกว่านั้น เวทีนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการทำความเข้าใจการตีความที่หลากหลายในโลกการวิเคราะห์นโยบายของไทยและนำไปสู่มุมมองเชิงวิพากษ์ต่อการเรียนการสอนและการวิจัยในเรื่องนี้ของประเทศไทย

The Chiang Mai University School of Public Policy in collaboration with the editors of the book series ‘International Library of Policy Analysis’, the Policy Press, and 12th Thai Humanities Forum would like to invite policy scholars and pracademics to attend the “Symposium on Policy Analysis in Thailand” on 18th November 2019 during 1-4 pm at the Brick X – Northern Science Park.
This symposium (conducted in Thai) will discuss the current state of the art by shading light on the Thai policy characteristics and highlighting any gaps between academic and practitioner understandings of policy analysis.

This discussion will include a broad view of history, styles, and methods of policy analysis in Thailand. Participants are welcomed to examine the policy analysis both within and beyond executive government, and to reveal the role of parties and interest groups in the analysis of public policy.
Also, this forum will be an opportunity to capture different interpretations and make a critical assessment of policy analysis instruction and research in this country.