การจับชีพจรนโยบาย (Policy pulse) ที่เน้นไปที่การวัด How sound is the policy? ด้วย IIP Policy Index ที่เราพัฒนาขึ้น