สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมกิจกรรม Policy Market EP.10: ถอดบทเรียนจากสหภาพยุโรปสู่นโยบายการควบคุมยาสูบไทย
วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่: ห้อง American Corner คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายในงานจะประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่
1) การนำเสนอผลการวิจัย โดย อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล
2) เวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการวิจัย โดยอาจารย์ ดร.ภาคภูมิ แสงกนกกุล และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

3) กิจกรรม Role play แสดงบทบาทสมมติเพื่อสะท้อนนโยบายการแก้ไขความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน กรณีมีข้อพิพาทในด้านที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการควบคุมยาสูบ